. Manuál pre inštaláciu a údžbu elektromotorov Fenner, Elektoromotory, Elektromotor
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Manuál pre inštaláciu a údžbu

1. OBECNE
Tento manuál popisuje inštaláciu a údržbu elektrických motorov Fenner rady FM:S a FM:P. Elektromotory obsiahnuté v tomto manuáli sú priebežne vylepšované a inovované a preto informácie obsiahnuté v tomto manuáli sú predmetom úprav bez predchádzajúceho upozornenia.
Prosím kontaktujte Vášho Fenner partnera ohľadom upresňujúcich informácií.

Je nevyhnutné, aby všetky osoby, ktoré za zúčastňujú inštalácie a údržby elektromotorov, boli náležite kvalifikované a riadili sa usmerneniami tohto manuálu.
Je nutná opatrnosť, aby za zabránilo úrazu počas prepravy a manipulácie elektromotora do finálneho miesta určenia.

UPOZORNENIE: Inštalácia musí byť realizovaná osobou s náležitou kvalifikáciu a zaškolením.


2. PRÍJEM A USKLADNENIE
Pri príjme elektromotora skontrolujte, či nemá príznaky vonkajšieho poškodenia. Ak je elektromotor poškodený, ihneď kontaktujte prepravcu a reklamujte poškodenie balenia. Skontrolujte, či údaje na štítku elektromotora súhlasia s údajmi na Vašej objednávke. Preverte, či špecifikácia a parametre motora vyhovujú Vašej aplikácií.

Elektromotor musí byť uskladnený v suchom a čistom prostredí pri teplote od -20°C do +40°C. Pootočte hriadeľ motora raz za mesiac. V prípade dlhšej doby uskladnenia musí byť mazivo ložísk skontrolované pred použitím elektromotora. Elektromotor nemôže byť skladovaný v blízkosti zariadení, ktoré spôsobujú vibrácie.


3. DVÍHANIE A MANIPULÁCIA
Vždy používajte správne pomôcky na dvíhanie a manipuláciu. Dodržiavajte smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien a súvisiace predpisy platné v príslušnej krajine.
Zdvíhacie oká sú k dispozícií u všetkých liatinových a hliníkových elektromotorov s osovou výškou 100 a viac.
Ďalšie zdvíhacie oko je dodávané so všetkými elektromotormi s prírubou z dôvodu umožnenie montáže vo vertikálnej montážnej polohe.

Iné zariadenia nemôžu byť dvíhané len s použitím zdvíhacieho oka. Zdvíhacie oká sú navrhnuté len na dvíhanie elektromotora.
Približné váhy elektromotora sú indikované v nasledovnej tabuľke:
viď. obrázok 1 dole

UPOZORNENIE: Dodržiavajte smerné hmotnostné hodnoty na zdvíhanie a prenášanie bremien a súvisiace predpisy platné v príslušnej krajine.


4. MECHANICKÁ INŠTALÁCIA
Elektromotor musí byť inštalovaný na stabilný plochý povrch.
Musia byť použité vhodné upevňovacie skrutky spolu s podložkami a dodržané náležité príslušné uťahovacie momenty.

Uistite sa, že prúdenie vzduchu nie je blokované k ventilátoru motora.
Za žiadnych okolností nemôže teplota okolia presiahnuť 40°C (pokiaľ nebol požadovaný a objednaný elektromotor pre vyššiu prevádzkovú teplotu).
Uistite sa, že všetky tesnenia, chrániče a kryty sú osadené správne.


5. ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA
Prepojovacie káble a uzemňovacie podmienky musia byť v zhode s usmerneniami IEE.
Je potrebné, aby bola použitá vhodná ochrana proti preťaženiu a ochrane vinutí motora.
Poistky elektrických rozvodov chránia vodiče pred skratom, nie však elektromotor.
Uistite sa, že všetky svorky sú utesnené a podmienky pre správnu činnosť svorkovnice sú dodržané. Všetky elektromotory sú schopné pracovať s dvomi napätiami napájania.
Menšie elektromotory sú vhodné pre napájanie 230/400V a väčšie elektromotory sú vhodné pre napájanie 400/690V.
U elektromotorov s vinutím 400/690V je možné použiť štart 400V Hviezda/Trojuholník, pre tento typ zapojenia/štartu sa musia odstrániť vnútorné prepojenia svorkovnice.
viď. obrázok 2 dole

UPOZORNENIE: Elektrická inštalácia musí byť realizovaná kvalifikovanou oprávnenou osobou.


6. KONTROLA PRED ŠTARTOM
Ak je elektromotor skladovaný dlhší čas, je dôležité skontrolovať, či izolačný odpor vinutí je vyhovujúci. Izolačný odpor by mal byť najmenej 10 MΩ - meranie použitím merača 1000V Megger. V prípade, že izolačný odpor je nižší ako uvedený, elektromotor musí byť vysušený a následne prelakovaný alebo previnutý.
Skontrolujte všetky konektory a nastavte všetky tepelné ochrany na správnu prúdovú hodnotu.
Zapnite elektromotor bez záťaže pre zistenie smeru otáčania.
Elektromotor postupne zaťažujte a kontrolujte, či pracuje bez vibrácií.


7. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA
Elektromotory rady FM:S a FM:SP (TEFC elektromotory) vyžadujú minimálnu údržbu. Napriek tomu odporúčame pravidelne kontrolovať elektromotor na zanesenie nečistotami a udržiavať potrebnú úroveň maziva v ložiskách. Taktiež odporúčame pravidelne kontrolovať pracovné prostredie elektromotora ohľadom zvýšenia vlhkosti a vibrácií.

Je dôležité udržiavať chladiacu mriežku bez nečistôt, pretože to má výrazný vplyv na prevádzkovú teplotu elektromotora a nečistota môže spôsobiť predčasnú poruchu.

V prípade, že elektromotor nie je v prevádzke počas dlhšieho obdobia, odporúčame z času na čas zapnúť elektromotor, aby sa predišlo vniknutiu vlhkosti do vinutí.

Pokiaľ elektromotor vykazuje nadmerné vibrácie, môže to byť spôsobené uvoľnením alebo stratou upevňovacích skrutiek. Ďalšou príčinou vibrácie môže byť nesúososť v spojke alebo nadmerné napnutie remeňového pohonu pripojeného na hriadeľ elektromotora. Dlhšie trvajúce vibrácie môžu spôsobiť predčasné zlyhanie elektromotora a preto príčina vibrácií by mala byť odstránená čo najskôr, aby sa minimalizoval ich negatívny vplyv na elektromotor.

Ložiská elektromotorov s osovou výškou od 56 do 250 sú osadené s utesnenými ložiskami (ZZ), ktoré sú naplnené s vysokokvalitným mazivom s lítiovým základom. Elektromotory s utesnenými ložiskami bez opätovného mazacieho systému nevyžaduje žiadnu údržbu okrem kontroly zvýšenej hlučnosti a teploty počas životnosti elektromotora. Elektromotory s osovými výškami 280 a viac sú vybavené mazacím ventilom a ložiská by mali byť premazávané počas chodu elektromotora. Automatický mazací systém zabezpečí vytlačenie starého maziva a vtlačenie nového maziva. Aplikácia uvedeného systému zabezpečí, že ložiská nie sú nadmerne mazané a chráni ich pred poškodením.


8. VÝMENA LOŽÍSK
Ložiská musia byť odinštalované z hriadeľa elektromotora s použitím náležitého náradia. Po odinštalovaní ložiska musí byť hriadeľ očistený a dôkladné skontrolovaný.
Zahrejte nové ložisko na teplotu do 80-90°C s použitím elektrického indukčného ohrievača, následne ho rýchlo nasaďte na hriadeľ až po zarážku.
V prípade valčekového ložiska zahrejte a nasaďte na hriadeľ len vnútorný krúžok ložiska, následne zvyšnú časť.
Za žiadnych okolností by nemalo byť studené ložisko nasadzované nadmernou silou. V žiadnom prípade by nemal byť vyvíjaný tlak na vonkajší krúžok guličkového ložiska - musí byť použitá vhodná manžeta na opatrné nasadenie vnútorného krúžku ložiska
Prosím preverte veľkosť ložiska podľa manuálu Fenner.

UPOZORNENIE: Neinštalujte kryt motora, pokiaľ ložisko ešte nevychladlo!


9. MAZACÍ INTERVAL LOŽÍSK
Je doporučená výmena maziva ložísk po určitej dobe prevádzky. Interval výmeny závisí od otáčok motora, nepriaznivých podmienok vplývajúcich na elektromotor, montážnej polohy a zaťaženie ložísk elektromotora. Preto nie vo všetkých prípadoch je možné stanoviť presný interval výmeny maziva. Prosím držte sa nasledujúcich odporúčaní.
Pri bežnom zaťažení a pracovných podmienkach kvalita použitého maziva ložísk zabezpečuje správnu prevádzku elektromotora na dobu približne 10.000 prevádzkových hodín pre 2-pólové elektromotory a 20.000 prevádzkových hodín pre 4,6 a 8-pólové elektromotory. Vo väčšine prípadov nie je potrebné vymieňať mazivo ložísk počas uvedeného intervalu.
Je doporučené príležitostne skontrolovať stav maziva, aby sa zabezpečila bezporuchová prevádzka.


10. POSTUP OPATOVNÉHO PREMAZANIA
Pri opätovnom premazaní ložísk musia byť ložiská pred inštaláciou dôkladné očistené pomocou vhodného rozpúšťadla. Použite vhodné ložiskové mazivo odporúčané výrobcom.
Ložisko by malo byť naplnené mazivom len do 2/3, aby sa zabránilo prehriatiu ložísk pri prevádzke.
Len vysokokvalitné ložiská C3 sú odporúčané pre elektromotory s osovou výškou 90 a viac.


11. UCHYTENIE NA HRIADELI
V prípade použitia spojky, hriadeľ elektromotora musí byť presne v jednej osi s poháňaným hriadeľom. Pevné spojky nie sú odporúčané pre elektromotory. V prípade použitia flexibilných spojok, odporúčania výrobcu by mali byť dodržiavané.
V prípade použitia remeňových pohonov je odporúčaná montáž elektromotora do klzného vedenia alebo základovej dosky pre dosiahnutie správneho napnutia remeňov.
Remenica by mala mať vhodnú veľkosť, aby sa zamedzilo preklzávaniu alebo nedostatočnému napnutiu.
Nevhodná veľkosť remeníc môže spôsobiť vážnu poškodenie hriadeľa alebo ložísk.
Všetky použité remenice a spojky by mali byť dynamicky vyvážené. Elektromotory sú vyvážené na polovicu pera.

UPOZORNENIE: Vždy používajte vhodné ručné náradie!
Obrázok č.1
Obrázok č.2

Zdielať túto stránku

Email:

Manuál pre inštaláciu a údžbu

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2721