. Mechatronika
Mapa stránky

Follow Us on Twitter
ERIKS UK RSS News Feed
Close

Mechatronika

Mechatronika
Mechatronika
Mechatronika
ERIKS mechatronika zahŕňa hydraulické, pneumatické, elektrické a mechanické systémy riadené relevantnými elektronickými kontrolnými zariadeniami. Spoločnosť ERIKS vytvorila pre svojich zákazníkov aj samostatnú doménu www.mechatronica.eu

Mechatronika a mechatronické prístupy prenikajú do rôznych oblastí strojárstva a elektrotechniky. Mechatronické systémy tvoria osobitnú triedu objektov, ktorá je kvalitatívne vymedzená umelo vytváranými sys-témami s účelovým - inteligentným - správaním, pričom sa takéto správanie dosahuje riadením zovšeobecnené-ho pohybu častí objektu a riadením vzájomnej energetickej interakcie nosičov energie rôzneho druhu.

Mechanické častí a akčné členy tvoria energetickú časť mechatronického systému. Senzorické podsystémy a podsystémy spracovania informácie, riadenia a komunikácie tvoria informačno-riadiaci systém.


Spoločnosť ERIKS dodá senzory, AC a DC servomotory, krokové elektromotory, aktuátory atď.
Mechatronika Mechatronika Mechatronika Mechatronika

Zdielať túto stránku

Email:

Mechatronika

Copyright ©2020 ERIKS UK
All trademarks acknowledged.
All rights reserved.
ERIKS s.r.o. Registered Office :
Rožnavská 1, 831 04 Bratislava
ICO: 36 356 689 NRS ID:2556