V tomto článku

Aktualizované firemné údaje – platné od 1.apríla 2024

Názov firmy:

Adresa:Obchodný register:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

ERIKS s.r.o.

Slivková ulica 1965
014 01 Bytča
Slovakia

OR OS Žilina, Vložka číslo: 61845/L

47404973

2023851808

SK2023851808

Bankový účet

Názov banky:

Majiteľ účtu:

Číslo účtu:

IBAN:

SWIFT:

Adresa:

VÚB, a.s.

ERIKS s.r.o.

1793401051/0200

SK26 0200 0000 0017 9340 1051

SUBASKBX

VÚB a.s.
Mlynské nivy
829 90 Bratislava

Všeobecné kontakty ERIKS Slovensko

Adresa

ERIKS s.r.o.
Slivková ulica 1965
014 01 Bytča
Slovensko

Kontakt

T +421 2/443 728 95

M +421 915 883 932

E info@eriks.sk